PRIVATUMO POLITIKA

  • SĄVOKOS

Duomenų valdytojas ir svetainės www.brili-brili.com operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Nijolė Savukaitė, individualios veiklos pažyma nr. 419934, elektroninio pašto adresas – info@brili-brili.com.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.brili-brili.com.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

  • BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.brili-brili.com  (toliau – Duomenų valdytojas ) ir www.brili-brili.com kliento (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų. Jei Pirkėjas yra jaunesnis nei 16 metų, Pirkėjas gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

  • ASMENŲ DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis:

3.2.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi teisę žinoti, kokius jo asmeninius duomenis esame sukaupę, turi teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams jo asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 metus, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, turi teisę paprašyti ištrinti sukauptus duomenis apie save ir turi teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus asmens duomenis, visa tai gali padaryti parašydamas el. laišką info@brili-brili.com. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas) ir Pirkėjo duomenis ištrinti arba patikimai nuasmeninti. Jeigu pardavėjas mato grėsmę asmens duomenims, jis turi teisę paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Pirkėją.

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.brili-brili.com, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Mes siunčiame savaitinius naujienlaiškius kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti naujienlaiškio“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

  • ASMENŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

  • REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Duomenų valdytojas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.

5.2. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

  • TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.brili-brili.com interneto parduotuvėje.

6.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.brili-brili.com.

6.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

6.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

  • INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@brili-brili.com.

7.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Jeigu turite klausimų ir pasiūlymų, rašykite mums info@brili-brili.com.

Shopping Cart